Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavirliği Yardımcılığı , 2.Sınavı Sözlü Olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

MADDE 566 – (1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2) Yazılı sınavı kazananlar, Bakanlıkça tayin edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulur.

(3) Yazılı sınavın zamanı ve başvuru koşulları en az bir ay önce ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 567 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön eleme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 568 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 569 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Kurul, sınavların yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 572 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/10/2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/3/2010 27538
2- 2/7/2010 27629
3- 2/12/2010 27773
4- 31/12/2010 27802
5- 26/3/2011 27886
6- 30/4/2011 27920
7- 23/5/2011 27942
8- 16/7/2011 27996
9- 2/11/2011 28103
10- 28/12/2011 28156
11- 31/3/2012 28250
12- 12/6/2012 28321
13- 20/11/2012 28473
14- 10/1/2013 28524
15- 7/2/2013 28552
16- 5/4/2013 28609
17- 15/5/2013 28648
18- 12/6/2013 28675
19- 3/8/2013 28727
20- 21/11/2013                   28828 (Mükerrer)
21- 21/5/2014 29006
22- 2/12/2014 29193
23- 31/1/2015 29253
24- 18/2/2015 29271
25- 13/3/2015 29294

Haberler

İŞTİRAKİMİZ